fitnes

img

Preparat służy przede wszystkim do likwidacji cieni, które są efektem zapadnięcia tkanek podporowych w obrębie oczodołu (dolina łez). Do likwidacji cieni pod oczami stosuję specjalistyczny żel na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego.

Pacjent powinien mieć elastyczną skórę i uwydatnione struktury kostne. Zabieg jest skierowany do pacjentów z niewielką obwisłością skóry. Wszystko to jest możliwe podczas tylko jednego zabiegu, który wykonuje się bez cięć i szwów.

Dzięki niciom można odzyskać młodszą twarz, uzyskując efekt wypoczęcia. Jest to bezpieczna alternatywa dla tradycyjnego liftingu, wykonywanego chirurgicznie. Bio-wchłanialne nici liftingujące Silhouette Soft i PDO , które są obecnie jeden z najnowocześniejszych produktów dostępny na rynku.

Jednak ta metoda nie może być stosowana we wszystkich przypadkach. W efekcie uzyskujemy przede wszystkim naturalny rezultat. Zapadnięta objętość policzków, skroni, okolic żuchwy czy podbródka zostaje wypełniona preparatem, co pozwala uwydatnić kształt twarzy i skorygować jej profil.

Oczywiście, jednym z najlepszych zabiegów jest lifting wolumetryczny polegający na modelowaniu konturów twarzy w celu skorygowania lub przywrócenia właściwego kształtu twarzy poprzez wprowadzenie wypełniacza na bazie kwasu hialuronowego, który zwiększa objętość tkanek miękkich w miejscach największym ubytku tkanki tłuszczowej. Przyczyną tego zjawiska jest zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, ale także ubytki w tkance łącznej oraz kostnej. Wraz z wiekiem dochodzi do zaniku tkanek podskórnych niektórych partii twarzy, w szczególności okolic skroni i kości policzkowych.

Opadanie twarzy jej kontur się zmienia i przez to wyglądamy starzej. Oczywiście znaczna ilość nienaruszonej tkanki w istotny sposób wpływa na uruchomienie i przyspieszenie naturalnych procesów odtwórczych i regeneracyjnych. Co prawda następuje również uszkodzenie komórek, ale jednocześnie uruchamia się proces naprawczy, który doprowadza do tworzenia się nowego kolagenu i w konsekwencji mamy odmłodzoną skórę.

Światło lasera wnika w głąb skóry i jest pochłaniane przez wodę zawartą w komórkach. Zasada działania polega na wybiórczym i kontrolowanym uszkodzeniu tkanki w postaci mikro kolumn otoczonych zdrową tkanką. Urządzenie, jakie posiadamy w klinice, a jest nim laser frakcyjny CO2 MIXEL - najnowsze osiągnięcie techniki laserowej, jest wykorzystywane do trwałej i skutecznej regeneracji skóry, a także do intensywnej stymulacji produkcji nowych włókien kolagenowych.

Już jedna terapia z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego wystarczy, by odmłodzić skórę i poprawić jej jakość. Lifting wampirzy, który bazuje na osoczu bogatopłytkowym, preparacie sporządzanym z krwi pacjenta pobranej w pierwszej fazie zabiegu. Dla tych pacjentów mamy przygotowaną nowatorską metodę tzw.

Poza problematyką starzenia zajmujemy się również korektą defektów estetycznych takich jak: nadmierne wypadanie włosów, rozstępy, cellulit, nadmiar tkanki tłuszczowej, żylaki i wiele innych wpływających na nasze negatywne samopoczucie wynikające ze swojego wyglądu. Sz­ko­li le­ka­rzy z tech­nik la­se­ro­wy­ch, kar­bok­sy­te­ra­pii, oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­we­go i kwa­su hia­lu­ro­no­we­go w gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej i este­tycz­nej oraz z tech­nik ope­ra­cyj­ny­ch w gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej. Na co dzień ope­ru­je i asy­stu­je przy naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny­ch za­bie­ga­ch gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej, wy­ko­nu­je rów­nież ma­ło­in­wa­zyj­ne za­bie­gi gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej, przyw­ra­ca­jąc funk­cjo­nal­no­ść i este­ty­kę stref in­tym­ny­ch.

Ukoń­czył pre­sti­żo­we sz­ko­le­nie w In­sty­tu­cie Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej na Flo­ry­dzie(USA). Or­ga­ni­za­tor sz­ko­leń i wy­kła­dow­ca z tech­nik la­se­ro­wy­ch w gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej. Wspó­łor­ga­ni­za­tor sz­ko­leń i wy­kła­dow­ca dla le­ka­rzy z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej, este­tycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej.

Czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go (PTGP), czło­nek i za­ło­ży­ciel Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej (PTGP) oraz Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej (PT­GE­iR).

  • Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron
  • Śrutowanie to metoda używana do oczyszczania wzmacniania Śrutowanie to metoda używana do oczyszczania wzmacniania
  • People need to build a way regarding your People need to build a way regarding your
  • Jeszcze kilka lat temu wspomnienie o Jeszcze kilka lat temu wspomnienie o
  • Pozcyjonowanie stron intenetowych Pozcyjonowanie stron intenetowych
Top